Aridhglas church and Loch Poit na h-I

July 2012, at sunrise