Lexmond: uiterwaarde Lek

mei 1998; vroeg in de ochtend